Navigácia

 • 2.KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

        Riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach oznamuje žiakom  9. roč. ZŠ a   ich rodičom,  že na škole sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania do gymnázia so 4-ročným študijným programom a pre školský rok 2018/2019  na nenaplnené miesta. 

       2. kolo prijímacieho konania sa bude konať 19. júna 2018  /utorok/, pre ktoré platia rovnaké kritériá, ako  pre 1. kolo. Prihlášky je potrebné poslať do 15. júna 2018 alebo podať na sekretariáte školy.

  Ďalšie informácie získate na tel.čísle: 054/732 23 25, mobil: 0915 965 726, gymgir.edupage.org, skola@gymgir.edu.sk,  alebo osobne.

   

  Mgr. Róbert Mihalenko

                                                                                                                                       riaditeľ školy

   

 • VYJADRENIE UČITEĽOV GYMNÁZIA V GIRALTOVCIACH

  K NÁVRHU KOMISIE ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU PRI ZASTUPITEĽSTVE PSK K ZEFEKTÍVNENIU A RACIONALIZÁCII STREDNÝCH ŠKOL V OKRESOCH SVIDNÍK A STROPKOV

  V minulých dňoch si obyvatelia Giraltoviec mohli prečítať v týždenníkoch Dukla a Podduklianske noviny návrh predsedu Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, pána Mariána Damankoša o „racionalizácii“ školskej politiky v okresoch Svidník a Stropkov. Najmä zamestnancov Gymnázia v Giraltovciach pobúril tento návrh. Je zarážajúce, že o takých závažných návrhoch sa dozvedajú tí, ktorých sa to bezprostredne týka z médií. (O nás bez nás?!)

  Žijeme ďaleko od politického centra štátu, ale sme súčasťou jednotnej Slovenskej republiky a nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa likvidáciou školských zariadení, nemocníc a podobných inštitúcií uberalo riadnym občanom štátu právo na všestranný, harmonický a plnohodnotný rozvoj. Gymnázium v Giraltovciach má dlhoročnú tradíciu (65 rokov) a tvorí pevnú os rozvoja vzdelanosti v Podduklianskom regióne.

  Gymnázium v Giraltovciach prešlo za ostatné roky kompletnou rekonštrukciou a rozsiahlou modernizáciou všetkých učební. Nie je preto potrebné do týchto oblastí investovať žiadne ďalšie finančné prostriedky. Napríklad v roku 2007/2008 boli realizované tieto úpravy: prístavba šatne a posilňovne, výmena radiátorov, elektronizácia a revitalizácia zariadenia školského stravovania, vonkajšia izolácia objektu. V rokoch 2009/2010 získala škola nenávratný finančný príspevok na realizáciu 2 projektov. Na projekt  „V našej škole moderne a hravo“ sme získali príspevok vo výške takmer 130 000 eur a na projekt „Modernizácia a skvalitnenie edukačného procesu rekonštrukciou Gymnázia v Giraltovciach“ príspevok vo výške takmer 600 000 eur.  V tom istom roku sa realizovala oprava príjazdovej cesty a parkovísk, komínov na budove školy, suterénnych priestorov a bol vymaľovaný interiér školy. V roku 2014/2015 sme získali opäť nenávratný finančný príspevok na projekt „Posilnenie poznávacích schopností žiakov experimentami v moderných školských laboratóriách“ vo výške 263 000 eur a boli uskutočnené opravy plynových kotlov. Realizáciou vzdelávacích projektov v hodnote takmer 1 000 000 eur sa stala naša škola jednou z najlepšie technicky vybavených škôl nielen v rámci spomínaných okresov, ale aj kraja. Zrušiť kompletne zrekonštruovanú a technicky moderne vybavenú školu nemožno považovať za racionalizačný krok!

  Gymnázium Giraltovce nemá záujem pôsobiť na úkor niekoho iného, ale nemôžeme byť spokojní s tým, že sa neustále otvárajú nové školy vo väčších mestách, kde v niektorých počet gymnázií dosahuje už dvojciferné číslo, pričom aj niektoré z týchto škôl majú problém s počtom žiakov. Racionalizácia stredných škôl nášho kraja by nemala spočívať v rušení menších škôl v okrajových regiónoch, ktoré tak strácajú možnosť ďalšieho rozvoja. Práve menšia škola môže byť v rámci daného regiónu veľkým prínosom.

  Rodinný charakter našej školy prispieva k rozvoju talentovaných a nadaných žiakov, poskytuje možnosť individuálnej práce vo vzdelávacej, záujmovej i projektovej oblasti. Pod vedením skúsených učiteľov sa zapájajú žiaci našej školy každoročne a s veľkým úspechom do národných i medzinárodných projektov. Za všetky spomenieme jeden. V roku 2018 žiaci 2. A triedy zvíťazili v celonárodnom kole projektu Euroscola, za čo boli odmenení týždenným pobytom v Štrasburgu s dvojdňovou návštevou Europarlamentu. Veľkou devízou týchto projektov je aktívne využívanie jazykových zručností nadobudnutých na hodinách cudzích jazykoch. Víťazstvo v projekte Euroscola  nie je náhodné. Naši žiaci boli odmenení návštevou Štrasburgu za popredné umiestnenia v projekte Euroscola už po štvrtýkrát.

  Chceme byť súčasťou vyspelej Európy. Vyspelú Európu tvoria vyspelé štáty, vyspelé štáty tvoria rovnomerne rozvinuté regióny. Rešpektujme regionálne špecifiká, lebo aj tie môžu pozdvihnúť ich úroveň.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach oznamuje širokej verejnosti, najmä rodičom a žiakom, že:

    Prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019 sa konajú v riadnom termíne:

  1. termín – 14. 05. 2018

  2. termín – 17. 05. 2018

                                                                                                               Srdečne Vás pozývame!

 • OZNAM

  Riaditeľ školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a v znení a doplnení neskorších predpisov podľa §150 ods. 5

   

  udeľuje dňa 30.04.2018 RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

  Odôvodnenie: Riaditeľské voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov.

 • Naša SOČ na akademickej pôde (alias paternoster)

  Dňa 11.4.2018 sme sa zúčastnili na študentskej vedeckej a odbornej konferencii METALURGIA 2018 na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Ako jediní sme reprezentovali stredné školy pred budúcimi inžiniermi, bakalármi a komisiou, ktorej sa naša práca s témou „Analýza minerálnych, povrchových a liečivých vôd v Šarišskom regióne a ich vplyv na ľudský organizmus“ zapáčila. Ešte pred samotnou konferenciou sme v laboratóriu zhromažďovali rôzne druhy vôd a to liečivé vody z Bardejovských kúpeľov, vody z vodovodov, potokov a minerálky dostupné na pultoch obchodov. Zisťovali sme ich zloženie prostredníctvom činidiel z kufríka Sera-aqua test boxu. Aplikovanie metód, pozorovania a výsledky boli súčasťou našej stredoškolskej odbornej práce. Našu SOČ sme úspešne prezentovali na akademickej pôde FMMR TUKE. Prezentáciu sme obohatili aj o aktuálne zaujímavosti environmentálnej problematiky u nás aj vo svete. Bakalári, budúci inžinieri i odborná komisia ocenili našu prácu a odvahu prezentovať. Lenže to bol len začiatok. Vďaka rozsiahlemu telefónnemu zoznamu p.p. Baníkovej sme počas čakania na vyhodnotenie navštívili Katedru experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Tam nás oboznámili s laboratóriom nízkych teplôt či atómovým hrotom pera v subatomárnom laboratóriu. Celé vyhodnotenie na pôde rektorátu sa nieslo v slávnostnom duchu a svojou prítomnosťou nás poctil aj samotný rektor univerzity ako aj vážení hostia zo SAV z Bratislavy. Recepcia plná  samých chutných jedál nás nenechala sa len prizerať a ochutnali sme z každého rožka troška. Domov sme prichádzali s pocitom dobre vykonanej práce, s novými zážitkami a minimálne o kilo ťažší. Snáď najväčším zážitkom bol samotný drevený paternoster (raritný výťah) s veľkou históriou, v ktorom sme sa mali možnosť niekoľkokrát previesť.                                                                                                  

  Simona Hlavinková, sexta       

  Martin Vavrek, sexta

 • Gymnázium Giraltovce je IT AKADÉMIA partner

  Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

   

  V tomto školskom roku majú možnosť naši žiaci získať medzinárodne platný cetifikát European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače).

  European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

  Vzdelávací portál: https://vzdelavanie.itakademia.sk

   

 • Deň učiteľov

  Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

  ...keď maturanti učia...

 • Beseda - Bezpečnosť na internete

  Do galérie Beseda - Bezpečnosť na internete boli pridané fotografie.

 • Opäť sme zahviezdili... 

  Na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku nás úspešne reprezentoval Ján Orečný, žiak 1.A triedy. To mu zaručilo postup na krajské kolo. Jánovi Orečnému srdečne blahoželáme. 

   

 • ISIC KARTA

  oznam pre Maturantov

  Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
  Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré
  kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

  Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a iné

  akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri
  platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).
   

  Zľavy v zahraničí a na Slovensku (Regiojet, Leoexpres, Orange, McDonald, Martinus, Alza, Hej.sk, kiná, obchody, kúpaliská, letné festivaly a veľa iných ....)

  platia do konca septembra 2018 - LEN AK MÁTE PLATNÝ PREUKAZ S ZNÁMKOU 09/2018!


  Vybavte si preto ešte teraz známku ISIC 09/2018 na www.objednaj-preukaz.sk, príde Vám poštou domov.

  Po maturitách to už nebude možné.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • "Naše Karpaty- budujeme budúcnosť na základoch multikultúrnej minulosti"

  odkaz: Galéria

  S partnerskou školou v Poľsku Zespol Szkól Licealnych Ustrzyki Dolne sme úspešne zrealizovali už tretí veľký projekt zameraný aj na poznávanie, ochranu a rozvoj prírodného dedičstva prihraničného regiónu.

       Na poznávaní a určovaní chránených a liečivých rastlín pohraničia sa podieľali prírodovedné skupiny vytvorené z poľských a slovenských žiakov. Slovenskú skupinu tvorili žiačky 3.A v tomto  zložení: Iveta Bartošová, Klára Marcineková,   Alexandra Mašlejová,  Simona Mikytinová, Zuzana Oravcová, Barbora Paľová, Lucia Tchuriková a Kristína Vasilišinová. Počas realizácie projektu sme absolvovali dva trojdňové výmenné pobyty a jeden dvojdňový, a to na Slovensku a v Poľsku.

       Rastlinný svet pohraničia je bohatý a zaujímavý. Slovensko – poľské pohraničie ponúka  bohatstvo prírodných liečivých zdrojov, medzi ktoré patria aj rastliny so širokým spektrom liečivých účinkov. Počas krátkej túry ku rybníku v Giraltovciach žiaci obidvoch skupín poznávali a zbierali liečivé rastliny s podobným výskytom na Slovensku aj v Poľsku. Vybrané druhy sa v lisovanej podobe stali súčasťou herbára, ktorý je jedným z výstupov projektu. Vzácne druhy rastlín s podobným výskytom nachádzame na slovenskej strane hlavne v NP Poloniny a na poľskej strane v NP Bieszczady. Obidva NP navštívili spoločne poľskí aj naši žiaci.  V Poloninách  sme absolvovali výstup na Riabu skalu, ktorá sa nachádza  vo výške  približne 1200 m.n.m. Cestou sme poznávali vzácne rastliny a obdivovali nádherné bukovo – jedľové pralesy. V súčasnosti je NP Poloniny známy tým, že je to jediné územie na Slovensku, kde vo voľnej prírode žije zubor hrivnatý. V Bieszczadzkom NP sme po namáhavejšej túre vystúpili na  najvyšší vrch Bukovských vrchov (1221 m.n. m.) - Kremenec, ktorý leží na hranici troch štátov Slovenska ,Poľska a Ukrajiny. Ten výhľad stal za to! Výstup bol tiež spojený s poznávaním hlavne vzácnych druhov rastlín. Po skončení túry sme navštívili múzeum s exponátmi živočíchov, kroré žijú v Bieszczadskom NP a „čerešničkou na torte“ bola návšteva zubrej obory.

       Spoločné dni na Slovensku a v Poľsku neboli  naplnené iba  poznávaním rastlín. Realizovali sme aj iné aktivity, napr. na Slovensku málo rozšírenú formu turistiky – questing. Hra pochádza zo Škótska, kde má dlhoročnú tradíciu a je známa ako LETTERBOXING. Pod názvom QUESTING je rozšírená v USA. Predstavuje novú formu turistiky spočívajúcu v aktívnom odhaľovaní regionálneho bohatstva – kultúrneho, prírodného a historického. Cieľmi questingu je predstaviť región pomocou inovatívnych foriem turistiky, aktivizácia lokálnej komunity ľudí, znovuobjavenie regiónu prostredníctvom výnimočných udalostí a histórie spätej s miestnym prírodným a kultúrnym dedičstvom. Quest  (hľadačka) je cesta, zábava i poučenie. Text hľadačky vedie hráča po stálej trase. Ponúka mu rôzne indície a ich správne rozlúštenie ho nakoniec privedie k „pokladu“.

       Výstupy prírodovednej skupiny v projekte:

  • herbár – obsahuje liečivé rastliny pohraničia v lisovanej podobe a chránené rastliny

  pohraničia v digitálnej podobe,

  • quest – trasa zameraná na spoznávanie mestečka Ustrzyki Dolne,
  • príprava na vyučovaciu hodinu: Rastliny pohraničia,
  • pracovné listy: Rastliny pohraničia,
  • odborný učebný text: Rastliny pohraničia,
  • odborný učebný text: Questing.

                                                                                                            RNDr. Eva Bogľarská

 • OZNAM - chrípkové prázdniny

  Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku, z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení prerušujeme výchovno - vzdelávací proces na škole v čase od 16.02. 2018  do 19.02.2018.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, pozývame Vás na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.02.2018 o 15:30 hod v kmeňových triedach. Zároveň Vás pozývame na divadelné predstavenie žiakov tretieho ročníka, hneď po skončení triednych RZ v priestoroch telocvične.

                                                                                                                                            Mgr. Róbert Mihalenko

 • Dotazník

  Rada mládeže Prešovského kraja sa spolupodieľa na prieskume týkajúceho sa využívania vzdelávacích poukazov. Nižšie sú uvedené linky s dotazníkmi pre žiakov aj pre rodičov.

  Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

  Dotazník pre žiakov: https://goo.gl/forms/GwxpRFJcc0h1JoTx2 

  Dotazník pre rodičov: https://goo.gl/forms/dpFI3JsyfUkm0Njh2

   

   

 • Napísali o nás...

  odkaz: Gymnázium

  Gymnázium na východe Slovenska žnie medzinárodné úspechy: Cenu im odovzdal člen britskej kráľovskej rodiny.

 • Gymnazisti sa stali víťazmi Euroscoly

  Ako sme Vás už informovali, študenti druhého ročníka Gymnázia z Giraltoviec sa zapojili do súťaže Euroscola 2018. V piatok 15.12.2017 Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave vyhlásila výsledky. Na toto podujatie sme boli pozvaní aj my, piati zástupcovia našej triedy. Na slávnostnom  vyhlásení  výsledkov za účasti poslancov  EP Moniky Beňovej, Vladimíra Maňku, Ivana Štefanca a Jany Žitňanskej sme sa dozvedeli, že víťazmi dvanásteho ročníka Euroscola sa stáva naša trieda.

  Pod vedením našej triednej učiteľky Janky Čorbovej sme sa vo svojom projekte venovali téme kultúrneho dedičstva a zorganizovali sme množstvo aktivít, vrátane prezentácií na iných školách, vedomostných testov, dotazníkov, európskeho pexesa či „eurolavičiek“. Vrámci projektu sme si pozvali viacero hostí, napríklad ministra zahraničných vecí a predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka, europoslankyňu Moniku Smolkovú, poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča a podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Oslovili sme ľudí prostredníctvom ankiet či vedomostných testov. O našich aktivitách sme informovali na webovej stránke školy, v miestnych a regionálnych novinách.
   

  Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 stredných škôl, najviac z východného Slovenska. Ako víťazi sa zúčastníme na špeciálnom podujatí  European Youth Event za účasti poslancov Európskeho parlamentu ako aj iných vplyvných osobností, ktoré organizuje Európsky parlament začiatkom júna v Štrasburgu. Ďalších osem  stredných škôl sa zúčastní pracovného stretnutia v Európskom parlamente v prvom polroku 2018.

  Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri realizovaní nášho projektu.

  2.A, Gymnázium Giraltovce

 • Adventná zbierka

  Vyslovujeme veľké „ďakujem“ za množstvo srdečných darov pre ľudí utekajúcich zo svojich domovov. Nazbieralo sa veľa hračiek, písacích potrieb a mnoho ďalších vecí, ktoré sú pre nás samozrejmosťou. S Vašou podporou budú mať krajšie Vianoce. Vnímame to ako veľmi dôležitý signál, že nám záleží na situácii ľudí, ktorí potrebujú pomoc a sme tomu radi. Veľká vďaka všetkým.

  „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“

  Evanjelium podľa Matúša 7,12

   

 • Navštívil nás Mikuláš...

  Do galérie Navštívil nás Mikuláš... boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácia prvákov

  Do galérie Imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

  Šestnásty deň v mesiaci november bol pre našich milých prvákov dňom, na ktorý tak netrpezlivo vyčkávali. Nastal čas, aby všetkých presvedčili, že si zaslúžia stať sa právoplatnými žiakmi Gymnázia v Giraltovciach. My, druháci, sme mohli odplatiť  krivdu z minulého roka.

   

  Na miesto konania, do našej telocvične, dorazili na svojich motorkárskych žihadlách.  Po príhovore nasledoval „chutný“ prípitok. Úlohy na ktoré každý netrpezlivo vyčkával odštartovala disciplína „Balón + žiletka + PENA“. Dievčatá sa „potešili“ , keď museli povedať klady a zápory vybraných chlapcov z nášho Gymnázia. Následne si s nimi zatancovali. Postupom času sa po telocvični rozliehal nákazlivý smiech všetkých prítomných nad ďalšími disciplínami, ako napríklad  hádanie profesorov prostredníctvom pre nich typických fráz, či váľanie fliaš s loptičkou ukrytou v silónkach, Na tých, ktorí úlohu nesplnili,   čakalo koleso (ne)šťastia, kde si vytočili svoj trest, ako napr. vypitie citrónovej šťavy, obalenie tváre v trojobale, bozk profesorovi,  Majkin, či Sonin lahodný koláč a mnoho ďalších.  Tresty sprevádzali prvákov celým programom.

   

  Čo by to bolo za imatrikuláciu  bez prísahy, v ktorej sa zaviazali  k zodpovednému prístupu k štúdiu. Ako pripomienka na tento nezvyčajný deň prvákom poslúži medaila za ich nebojácnosť.

   

  Na záver sa chcem v mene celej 2.A poďakovať už našim odvážnym prvákom za splnenie všetkých úloh, ktoré sme si pre nich pripravili. Predávame im štafetu a už teraz sa tešíme, čo si na budúci školský rok pripravia.

                                                                                                        Kristína Jančušová, 2.A

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria