Navigácia

Škola dnes

Profil školy

Základné informácie

 

„Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. c). Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe.“

                                                         ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Zameranie Gymnázia v Giraltovciach

 

Našim cieľom je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.Chceme zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov ako aj zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT. Snažíme sa formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie a dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Vychovávame žiakov v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovávame pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Škola umožňuje všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch a bude ich smerovať k príprave na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy a pripraviť ich na vysokoškolské štúdium.

Hlavným cieľom našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách v dvoch formách gymnaziálneho štúdia:

 

vo štvorročnom vzdelávacom programe

- Školský vzdelávací program schválený pre šk.r. 2017/2018 v zmysle štátneho

vzdelávacieho programu pre gymnáziá v SR ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie:  IV.A

- Inovovaný školský vzdelávací program schválený pre šk.r. 2017/2018 v zmysle štátneho

vzdelávacieho programu pre gymnáziá v SR ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie:  I.A, II.A, III.A

 

v osemročnom vzdelávacom programe

- Školský vzdelávací program schválený pre šk.r. 2017/2018 v zmysle štátneho

vzdelávacieho programu pre gymnáziá v SR ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie: oktáva 

- Inovovaný školský vzdelávací program schválený pre šk.r. 2017/2018 v zmysle štátneho

vzdelávacieho programu pre gymnáziá v SR ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie:  sexta, septima

 

Stupeň vzdelania ISCED 3A

Naša škola v súčasnosti plní svoje poslanie tradičnej školy v súlade s platným učebnými osnovami. V tunajšom priemyselne slabo vyspelom okolí je naša škola jednou z hlavných možností pre prípravu a výchovu vysokoškolsky vzdelanej inteligencie.

V nadväznosti na reformu systému vzdelávania sa stáva akútnou potreba implementácie rozvojových programov školy smerom k posilneniu komplexného rozvíjania poznávacích funkcií žiakov za účelom uplatnenia sa vo vedomostnej spoločnosti so schopnosťou adaptácie sa na meniace sa potreby praxe v regióne.

Na dosiahnutie toho sa snažíme o vytvorenie dostatočnej  podpory vo vybavení učební, o  dostatok školiaceho materiálu – postupnú výmenu didaktických prostriedkov, ktoré sú zastarané, o vytvorenie vhodných podmienok na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, praktických zručností a IKT schopností. 

Škola je pod konkurenčným tlakom okolitých stredných odborných škôl.

 

 

Všeobecná charakteristika školy

Lokalita:

Budova školy sa nachádza v JZ okraji mesta Giraltovce. Mesto podľa administratívneho členenia patrí do okresu Svidník. Gymnázium v Giraltovciach už dlhodobo pokrýva všeobecné stredoškolské štúdium v Giraltovciach, v blízkom, no i vzdialenejšom okolí. Existencia tejto školy je jednou z hlavných možností, ako posilňovať prípravu a výchovu humánne či technicky vysokoškolsky vzdelanej inteligencie, u ktorej je predpoklad, že zostane v tejto oblasti a prispeje k jej kultúrnemu a hospodárskemu rozvoju. Vnútorne je členená na formu štvorročného osemročného štúdia.  Budova školy má tri podlažia, 16 učební, z toho 6 odborných. V škole je  telocvičňa, novopostavená posilňovňa,  školská kuchyňa s jedálňou. Súčasťou oploteného areálu školy je športové ihrisko.

      

Charakteristika žiakov

 Našu školu navštevujú žiaci, ktorí ukončili ZŠ v Giraltovciach ako aj v okolitých základných školách. Spádovou oblasťou školy je územie okresov SK, VT, PO, BJ, SP.  Škola doposiaľ nemá skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 
Charakteristika pedagogického zboru
 

Naša škola má primerané personálne zabezpečenie, kvalifikovaný tím  aktívnych pedagógov a riadiacich pracovníkov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom. Škola má kvalifikovane pokryté všetky predmety. Učitelia školy sú zaradení do predmetových komisií, ktorých je na škole celkom 3 . V škole pracuje predmetová komisia  slovenského jazyka a cudzích jazykov, humanitných predmetov a výchov, prírodovedných predmetov. Pedagogický zbor je otvorený novátorským myšlienkam, technicky zručný, absolvoval školenie pre prácu s IKT vo vyučovaní /PC, interaktívne tabule, využívanie a tvorba vzdelávacích programov/ a využíva rôznu modernú techniku a zúčastňuje sa kontinuálneho vzdelávania.

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria