Navigácia

Občianska náuka

O predmete

Charakteristika 

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich

k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti.

Ciele predmetu

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:

• podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,

• utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,

• realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,

• akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,

• aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,

• vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,

• rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,

• získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,

• uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok,

citov, názorov a postojov,

• k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,

• vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,

• rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.

Obsah

Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie,

psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných,                   k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria