Navigácia

Biológia

O predmete

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

     Vyučovací predmet biológia nadväzuje na vzdelávanie základnej školy s cieľom rozšíriť a prehĺbiť poznatky, systematicky ich utriediť do komplexných tematických celkov a zároveň zdôrazniť prepojenie medzi jednotlivými biologickými javmi a vzťahmi v prírode.

     Žiacke objavovanie, bádanie, skúmanie sú základnými prístupmi, ktoré umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta.

     Praktické aktivity žiaci uskutočňujú priebežne tak, aby získali požadované vedomosti, zručnosti a návyky.

     Požiadavky na maturantov určuje dokument Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z biológie.

 

CIELE PREDMETU

Žiaci:

 získajú ucelenú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek,

 analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode,

 poznajú a používajú správnu terminológiu pri interpretácii procesov a javov v prírode,

 aplikujú empirické metódy práce (pozorovanie, experimentovanie, meranie) pri skúmaní

    biologických procesov,

 plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú biologické pozorovania a pokusy,

 prakticky riešia problémy, argumentujú, vyvodzujú závery, navrhujú riešenia,

 kriticky myslia – odlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých,

 diskutujú o význame a praktických dôsledkoch biologických vedeckých objavov,

 aplikujú osvojené vedomosti a zručnosti na podporu svojho zdravia, prevenciu ochorení a

     rizikového správania,

 prejavujú zodpovednosť vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,

 plánujú a realizujú školské individuálne alebo skupinové projekty v oblasti biológie,

 prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce.

 

VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na sedem tematických celkov:

 • Organizmus a prostredie
 • Mikrosvet/laboratórne cvičenia z biológie bunky
 • Svet rastlín a húb/laboratórne cvičenia z biológie rastlín a húb
 • Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov
 • Biológia človeka a zdravý životný štýl/laboratórne cvičenia z biológie človeka
 • Stavba a životné prejavy organizmov/laboratórne cvičenia z morfológie, anatómie a fyziológie
 • Genetika/laboratórne cvičenia z genetiky

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA V PREDMETE BIOLÓGIA

Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s 

 1. kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
 2. kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov,
 3. schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, prípadne teórií,
 4. schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch,
 5. celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií,
 6. aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
 7. presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,
 8. kvalita výsledkov činnosti,
 9. osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť.

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni.

 1. Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni.
 2. Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.
 3. Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je tvorivé.
 4. Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.

Formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:

a) písomné –tematické testy, previerky, referáty, projekty, seminárne práce, záznamy z

                     praktických cvičení,

b) praktické – experimenty a praktické cvičenia,

c) ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach, ústne prezentovanie projektov

Vo výslednej klasifikácii sa odzrkadľuje:

 a) súhrnné hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného v obsahovom a 

     výkonovom štandarde; výsledná klasifikácia závisí od miery jeho zvládnutia,

b) priebežné hodnotenie, ktoré môže celkovú známku ovplyvniť maximálne o jeden stupeň,

    preveruje aj schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy v prírodovedných

    predmetoch a jeho schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení

    konkrétnych úloh,

c) účasť v olympiádach, SOČ a iných súťažiach v rámci daného

    predmetu; tieto aktivity žiaka v predmete môžu výslednú klasifikáciu zlepšiť,

d) schopnosť kooperácie a komunikácie pri riešení problémových úloh v skupine.

Pri laboratórnych a praktických cvičeniach sa hodnotí:

a) samostatná práca s textom,

b) realizácia laboratórneho a praktického cvičenia,

c) schopnosť vyvodiť na základe experimentu teoretické poznatky,

d) vedieť zdôvodniť výsledok experimentu,

e) vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni.

 

STUPNICA HODNOTENIA

100- 90%- výborný

89- 75%- chválitebný

74- 50%- dobrý

49- 30%- dostatočný

29- 0 %- nedostatočný

 

PRIEREZOVÉ TÉMY

V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania majú prierezový charakter v predmete biológia tieto témy:

 • osobnostný a sociálny rozvoj,
 • environmentálna výchova,
 • mediálna výchova,
 • ochrana života a zdravia.

 

     Cieľom uplatňovania prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj je prispieť k tomu, aby si žiak osvojil poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti. Získal predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. Spoznal a uplatňoval podmienky pre životný štýl, ktorý podporuje a neohrozuje zdravie. Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na osvojovanie relevantných vedomostí a rozvíjanie zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.

     Environmentálna výchova umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. Podporuje myslenie a zodpovedné konanie v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a s úctou k životu vo všetkých jeho formách.

     Hlavným cieľom mediálnej výchovy je prispieť k tomu, aby si žiak uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti. Využíval médiá zmysluplne, získal kritický odstup od mediálnych produktov/obsahov. Rozpoznal mediálne spracovanú realitu, reflektoval pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov. Osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a pri vytváraní vlastných mediálnych produktov. Prehĺbil si technické zručnosti potrebné pre používanie médií.    

     Prierezová téma ochrana života a zdravia sa realizuje v rámci predmetov ŠVP a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia.

 

Uplatňovanie prierezových tém v jednotlivých ročníkoch:

 

Ročník

Prierezová téma

Tematický celok/Téma vyučovacej hodiny

1. ročník

environmentálna výchova

 

 

Mikrosvet

Svet rastlín a húb

Stavba a životné prejavy rastlín

mediálna výchova

Svet rastlín a húb

ochrana života a zdravia

Mikrosvet

Svet rastlín a húb

2. ročník/sexta

environmentálna výchova

Organizmus a prostredie

Svet živočíchov

Stavba a životné prejavy rastlín

ochrana života a zdravia

Svet živočíchov

mediálna výchova

Svet živočíchov

3. ročník/septima

osobnostný a sociálny rozvoj

Genetika

Biológia človeka a zdravý životný štýl

environmentálna výchova

Genetika

Biológia človeka a zdravý životný štýl

mediálna výchova

Genetika

Biológia človeka a zdravý životný štýl

ochrana života a zdravia

Genetika Biológia človeka a zdravý životný štýl

4. ročník/oktáva

osobnostný a sociálny rozvoj

Biológia živočíchov a človeka

Genetika

environmentálna výchova

Biológia rastlín

Biológia živočíchov a človeka

Ekológia

mediálna výchova

Biológia ako veda

ochrana života a zdravia

Biológia živočíchov a človeka

Biológia rastlín

Systém a evolúcia živých organizmov

Genetika

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria