Navigácia

Fyzika

O predmete

 

CHARAKTERISTIKA 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.

 Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane také základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami.

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach. Získa schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.

Obsah predmetu fyzika na gymnáziu v 1. až 3. ročníku počíta spolu so 150 vyučovacími hodinami (spolu 5 hodinová týždenná časová dotácia x 30 hodín). Na každej z týchto hodín sa trieda delí na skupiny podľa príslušných predpisov. Rozloženie vyučovacích hodín do jednotlivých ročníkov je v kompetencii každej školy. Na predmet fyzika nadväzujú v rámci školského vzdelávacieho programu rozširujúce hodiny fyziky a voliteľné predmety obsahovo a tematicky blízke fyzike. Príprava žiakov na maturitnú skúšku z fyziky je riešená v samostatnom materiáli.

 

CIELE

1.A. SVET

Na konci kurzu by študent mal byť schopný:

 • opísať spôsoby, ako prírodné vedy pracujú
 • vyhodnotiť zisky a nedostatky aplikácií vedy
 • diskutovať na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy
 • diskutovať, ako štúdium vedy je podmienené kultúrnymi vplyvmi
 • chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi
 • považovať vedu ako aktivitu spolupráce

 

 1. B. KOMUNIKÁCIA

Na konci kurzu by študent mal byť schopný komunikovať myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické skúsenosti:

 • použitím vhodného slovníka a jazyka
 • použitím grafov a tabuliek
 • použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu
 • použitím vhodného softvéru ako textový editor, tabuľkový procesor

C. PRÍRODOVEDNÉ POZNATKY A MYŠLIENKY

Na konci kurzu by študent mal byť schopný demonštrovať poznatky a pochopenie:

 • povahy a metodológie prírodných vied
 • vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov,
 • vhodného slovníka a terminológie, včítane použitia symbolov
 • ako sa zákony, modely a názory menili v čase
 • systém jednotiek SI

2.D. PRÍRODOVEDNÉ BÁDANIE

Na konci kurzu by študent mal byť schopný:

 • vyslovením problému vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom
 • formulovaním hypotézy
 • testovať hypotézu v podmienkach riadenia premenných veličín
 • plánovať vhodný experiment
 • naznačiť záver konzistentný s pozorovaním, komentovať chyby merania
 • naznačiť validitu záverov založených na množstve pozorovaní
 • vyhodnotiť celkový experiment včítane použitých postupov

3.E. SPRACOVANIE DÁT

Na konci kurzu by študent mal byť schopný:

 • organizovať, prezentovať a vyhodnocovať dáta rôznymi spôsobmi
 • transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy včítane matematických výpočtov, grafov, tabuliek
 • identifikovať trendy v dátach
 • vytvárať predpovede založené na dátach
 • naznačovať závery založené na dátach
 • použiť poznatky na vysvetlenie záverov

 

F . VYKONÁVANIE EXPERIMENTOV

Na konci kurzu by študent mal byť schopný:

 • nasledovať inštrukcie písané i slovne podané
 • vybrať si a bezpečne použiť experimentálnu zostavu, materiál, techniku vhodnú na meranie
 • vykonávať experiment bezpečne, zaznamenávať údaje z pozorovania a merania
 • používať vhodné nástroje a techniku na zber dát
 • spolupracovať v skupine

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria