Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Róbert Mihalenko Koordinátor prevencie 35 50
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Štefan Bačkay Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 34
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
RNDr. Danka Baníková Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13 61
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno - komunikačných technológií v edukačnom procese 11
RNDr. Eva Bogľarská Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom 12 65
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35
Mgr. Janka Čorbová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 34
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Mária Kopčáková Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25 76
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na podporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Mgr. Peter Nachtmann Obsluha interaktívnej tabule 12 41
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Mgr. Alica Pivovarníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35 60
Jazyková kompetencia učiteľa ruského jazyka v základnej škole 14
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
PhDr. Blanka Vaľovská Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 100
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT. 35
Mgr. Viera Vargová Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému Windows na podporu tvorivosti a vizualizácie vo vyučovaní 6 76
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Výchovný poradca 35
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6


© aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria