Navigácia

Rada školy

Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 Rada školy je zriadená pri Gymnáziu, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce.

 Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

 Rada školy je zriadená dňom 1. 7. 2016 , kedy bola zriaďovateľom podpísaná zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy konaného 21.6. 2016. Jej funkčné obdobie končí dňom 30. 6. 2020.

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Zloženie rady školy  pri Gymnáziu, Dukelská 30,087 20 Giraltovce

                                                      

zástupcovia  pedagogických zamestnancov:

 • Ing. Ingrid Meščanová – predseda rady školy
 • Mgr. Peter Nachtmann

 

zástupca ostatných zamestnancov školy:

 • p. Iveta Guľová

 

zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy:

 • p. Ivana Hliboká
 • p. Mikuláš Maťaš
 • Mgr. Miroslava Oravcová 
 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 

 • p. Ján Hirčko
 • PhDr. Ján Vook, MBA
 • PaedDr. Ján Furman
 • Ing. Ján Dzurjuv
 

  zástupca žiakov školy:    

 • Iveta Bartošová

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria