Navigácia

Erazmus+

Utečenci a migranti hľadajúci ich budúcnosť v spojenej Európe

Obsah projektu:

Počas 20.st utečenci hľadali a ešte stále hľadajú lepšiu budúcnosť. Kvôli tomu Európa čelí neustálemu pohybu ľudí migrujúcich z ich krajín z politických, ekonomických dôvodov. Do dnešných dní tento problém migrácie nebol vyriešení. Všetky krajiny sa snažia vyriešiť tieto novovzniknuté problémy/iná kultúra, jazyk, náboženstvo/ týkajúce sa adaptácie nových ľudí prichádzajúcich z iných krajín.

Ciele projektu:

1.Preskúmať historické dôvody migrácie: ekonomické, politické

2.Preštudovať dopad migrácie na mládež, ktorých sa tento problém týkal, týka.

3. Povýšiť kultúrnu diverzitu a tolerantnosť jeden voči druhému bez ohľadu na rasu, náboženstvo...

4.Upovedomiť mladých, aby nevideli len negatíva prisťahovalectva do ich krajín, ale snažili sa nájsť niečo pozitívne, čo prinesú pre ich spoločnosť.

5. Povzbudiť mládež , aby sa snažili nájsť nejaké metódy ako ľahšie by sa mohli utečenci a imigranti integrovať do miestnej komunity. Hľadať spoločne, čo ich spája, nie čo ich rozdeľuje.

Spoločným cieľom je vytvoriť tolerantné prostredie pre všetkých bez rozdielu, kde sa zapoja nielen študenti, ale aj rodičia, učitelia a miestna komunita.

"Refugees and migrants seeking for their future in the united Europe"

Koordinátorka projektu: Mgr. Mária Kopčáková
Doba trvania projektu:: od 1.9.2016- 31.8.2019
Zapojené krajiny:: Cyprus, Taliansko, Portugalsko, Turecko, Grecko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko. 

Novinky

 • Riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach oznamuje žiakom 9. roč. ZŠ a ich rodičom, že na škole sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania do gymnázia so 4-ročným študijným programom a pre školský rok 2018/2019 na nenaplnené miesta.

  2. kolo prijímacieho konania sa bude konať 19. júna 2018 /utorok/, pre ktoré platia rovnaké kritériá, ako pre 1. kolo. Prihlášky je potrebné poslať do 15. júna 2018 alebo podať na sekretariáte školy.

  Ďalšie informácie získate na tel.čísle: 054/732 23 25, mobil: 0915 965 726, gymgir.edupage.org, skola@gymgir.edu.sk, alebo osobne.

 • K NÁVRHU KOMISIE ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU PRI ZASTUPITEĽSTVE PSK K ZEFEKTÍVNENIU A RACIONALIZÁCII STREDNÝCH ŠKOL V OKRESOCH SVIDNÍK A STROPKOV

  V minulých dňoch si obyvatelia Giraltoviec mohli prečítať v týždenníkoch Dukla a Podduklianske noviny návrh predsedu Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, pána Mariána Damankoša o „racionalizácii“ školskej politiky v okresoch Svidník a Stropkov. Najmä zamestnancov Gymnázia v Giraltovciach pobúril tento návrh. Je zarážajúce, že o takých závažných návrhoch sa dozvedajú tí, ktorých sa to bezprostredne týka z médií. (O nás bez nás?!)

 • Riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach oznamuje širokej verejnosti, najmä rodičom a žiakom, že:

  Prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019 sa konajú v riadnom termíne:

  1. termín – 14. 05. 2018

  2. termín – 17. 05. 2018

  Srdečne Vás pozývame!

 • Riaditeľ školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a v znení a doplnení neskorších predpisov podľa §150 ods. 5

  udeľuje dňa 30.04.2018 RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

  Odôvodnenie: Riaditeľské voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov.

 • Dňa 11.4.2018 sme sa zúčastnili na študentskej vedeckej a odbornej konferencii METALURGIA 2018 na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Ako jediní sme reprezentovali stredné školy pred budúcimi inžiniermi, bakalármi a komisiou, ktorej sa naša práca s témou „Analýza minerálnych, povrchových a liečivých vôd v Šarišskom regióne a ich vplyv na ľudský organizmus“ zapáčila. Ešte pred samotnou konferenciou sme v laboratóriu zhromažďovali rôzne druhy vôd a to liečivé vody z Bardejovských kúpeľov, vody z vodovodov, potokov a minerálky dostupné na pultoch obchodov. Zisťovali sme ich zloženie prostredníctvom činidiel z kufríka Sera-aqua test boxu. Aplikovanie metód, pozorovania a výsledky boli súčasťou našej stredoškolskej odbornej práce. Našu SOČ sme úspešne prezentovali na akademickej pôde FMMR TUKE. Prezentáciu sme obohatili aj o aktuálne zaujímavosti environmentálnej problematiky u nás aj vo svete. Bakalári, budúci inžinieri i odborná komisia ocenili našu prácu a odvahu prezentovať. Lenže to bol len začiatok. Vďaka rozsiahlemu telefónnemu zoznamu p.p. Baníkovej sme počas čakania na vyhodnotenie navštívili Katedru experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Tam nás oboznámili s laboratóriom nízkych teplôt či atómovým hrotom pera v subatomárnom laboratóriu. Celé vyhodnotenie na pôde rektorátu sa nieslo v slávnostnom duchu a svojou prítomnosťou nás poctil aj samotný rektor univerzity ako aj vážení hostia zo S

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria