Navigácia

História školy

Po stopách...


Zriadenie jedenásťročnej strednej školy

1. septembra 1953 vstúpil do platnosti Nový školský zákon, podľa ktorého bola v Giraltovciach zriadená jedenásťročná stredná škola. V roku 1953 bola zriadená jej 9. trieda, do ktorej boli prijatí žiaci na základe prijímacej skúšky zo stredných škôl celého okresu. Žiaci, kto6rí navštevovali JSŠ, v 11. ročníku maturovali. Prvým riaditeľom JSŠ sa stal pán Ondrej Orendáč. Do prvého ročníka JSŠ v šk. roku 1953/54 nastúpilo 42 žiakov, z toho 28 dievčat. Triednou profesorkou bola pani Anna Kaňuchová. V šk. roku 1955/56 maturovalo prvých 35 absolventov, z toho 24 dievčat. Triednym profesorom prvých maturantov bol pán Juraj Čorej. V roku 1960 do funkcie riaditeľa nastúpil pán Michal Pavlišin. V školskom roku 1961/62 došlo k premenovaniu JSŠ na strednú všeobecnovzdelávaciu školu (SVŠ). Prvá trieda SVŠ však bola otvorená už v šk. roku 1960/61. Od 1. septembra 1965 do roku 1970 zastával funkciu riaditeľa SVŠ pán Pavol Semančík a v rokoch 1970 - 1974 bol riaditeľom pán Juraj Mackulín. Od svojho vzniku bola škola zameraná na prípravu žiakov na ďalšie štúdium. V šk. roku 1963/64 bola vytvorená matematicko - fyzikálna trieda a základný typ triedy. V šk. roku 1966/67 bola vytvorená prírodovedná a humanitná vetva. Takéto zameranie školy pretrvalo až do roku 1978/79, keď bola humanitná vetva zrušená. JSŠ v Giraltovciach sa nachádzala v dvoch budovách - v terajšej budove gymnázia a v budove dnešnej základnej školy.

 

Osamostatnenie gymnázia

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SSR č. 14923/70 - II/2 boli k 1.9.1971 zriadené prvé triedy gymnázia. V šk. roku 1971/72 boli zriadené 2 triedy gymnázia, do ktorých nastúpilo 61 žiakov. Triednymi profesormi boli pán Gustáv Hanuljak a pán Karol Sládeček. Až do šk. roku 1973/74 bolo gymnázium pod spoločným riaditeľstvom so ZDŠ. Spoločné riaditeľstvo trvalo od roku 1953 a spravovalo postupne JSŠ, SVŠ a gymnázium.

Rozhodnutím VsKNV v Košiciach bolo gymnázium k 1.9.1974 osamostatnené. Odčlenením od základnej deväťročnej školy vzniklo samostatné riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach. Do funkcie riaditeľa školy nastúpil PhDr. Michal Škurla, do funkcie zástupcu riaditeľa Anna Šafránová. K 1. septembru 1974 bolo na Gymnáziu v Giraltovciach 8 tried. V škole učilo 15 učiteľov.

Na základe rozhodnutia MsNV v Giraltovciach bola k 1. septembru 1974 odovzdaná do vlastníctva gymnázia terajšia budova. Budova, do ktorej sa gymnázium presťahovalo, bola schátralá, čo si vyžiadalo značné finančné náklady na jej opravu. Zároveň sa začalo s kompletnou rekonštrukciou budovy a s výstavbou odborných učební a kabinetov. Odborné učebne boli dopĺňané novými zbierkami učebných pomôcok a odbornou literatúrou, začala sa budovať žiacka a učiteľská knižnica.Rozhodujúci vplyv na kvalitu výchovno - vzdelávacích výsledkov malo zlepšenie materiálno - technického vybavenia školy. Od januára 1977 bolo v prevádzke chemické laboratórium.

V súlade s rozvojom polytechnizácie vyučovania bol v šk. roku 1980/81 zriadený nový predmet - základy technickej výroby. Súčasne prebiehala výstavba prístavby školy, ktorej kolaudácia sa uskutočnila 25.8.1982. V prístavbe boli zriadené učebne fyziky, biológie, základov poľnohospodárskej výroby a nová knižnica. V ďalšom období pokračovala špecializácia učební ostatných predmetov. Od roku 1986 sa začalo budovať školské ihrisko, v roku 1990 bol na dvoch tretinách položený antukový povrch.

V druhej polovici 80 - tych rokov pokračovala špecializácia učební jednotlivých predmetov a začala sa výstavba odbornej učebne informatiky. Tento predmet bol zavedený v šk. roku 1987/88.

 

Spoločenské zmeny po novembri 1989

 

Spoločenské zmeny po novembrových udalostiach roku 1989 sa prejavili aj v živote Gymnázia v Giraltovciach. Po 17. novembri sa rozhodlo o rozpustení SZM a v decembri 1989 zaniká ZO KSS. Učitelia a ostatní zamestnanci školy sa stávajú členmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. Podľa pokynov MŠM a Tv došlo na základe volieb v januári 1990 k zmene vo funkcii riaditeľa školy. Do funkcie riaditeľa bol zvolený pán Juraj Auerswald. V roku 1990 požiadalo riaditeľstvo gymnázia VsKNV - OŠM a Tv o zriadenie funkcie zástupcu riaditeľa, keďže od 1. septembra 1990 bolo v škole vytvorených 8 tried. Vedenie školy navrhlo do tejto funkcie v súlade s výsledkami volieb pána Petra Jaselského.

Od roku 1990 boli v škole zriadené poradné orgány riaditeľa školy - Rada školy, Rodičovská rada a Študentská samospráva. V šk. roku 1991/92 boli uskutočnené niektoré priestorové úpravy. Bola zriadená nová zborovňa, v priestoroch bývalej zborovne bol zriadený školský archív, premiestnená bola pracovňa riaditeľa školy a kancelária. Prestavaná bola aj učebňa anglického jazyka a urobil sa drevený obklad telocvične školy.

 

Zriadenie osemročného gymnázia

 

Novodobá história školy je spojená so zriadením osemročného gymnázia. 1. septembra 1995 bola zriadená jeho prvá trieda. Do prvého ročníka nastúpilo 32 žiakov, z toho 18 dievčat. Osemročné gymnázium je zamerané na cudzie jazyky - anglický jazyk a nemecký jazyk. Zriadenie osemročného gymnázia si vyžiadalo ďalšie materiálno - technické vybavenie školy. 7. januára 1998 bola otvorená výdajňa stravy pre žiakov a zamestnancov školy, v tom istom roku bola spustená skúšobná prevádzka plynofikovanej kotolne a v apríli 1999 bola ukončená a sfunkčnená celková plynofikácia školy. S pomocou rodičov ako aj sponzorov a bez použitia finančných prostriedkov školy boli v júli a v auguste 1999 svojpomocne zrekonštruované priestory starej kotolne na školskú jedáleň, ktorá bola otvorená 1. septembra 2001. V jeseni 1998 bola daná do užívania novozriadená posilňovňa. V roku 2001 bola v rámci projektu INFOVEK zriadená kompletná počítačová učebňa. V agususte roku 2003 bola prestavaná chemická učebňa a prebehla aj rekonštrukcia vonkajšej fasády budovy.

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria