Navigácia

Umenie a kultúra

O predmete

Charakteristika 

Predmet umenie a kultúra integrálne spája percepciu globálnych javov života s hlavnými umeleckými druhmi, svetom kultúry, životným štýlom. Rozvíja tvorivé myslenie zručnosti a návyky žiakov, formuje ich vlastné názory a hodnotové postoje.

Koncepcia predmetu predpokladá uplatňovanie zážitkových metód edukácie, kreatívne chápanie umenia, mimoumeleckého estetična a širšej kultúrnej aktivity človeka. Prostredníctvom zážitkových a skúsenostných metód vyučovania (projekčné metódy, dramatická výchova, priama skúsenosť atď.) sa snaží motivovať žiakov, rozvíjať a kultivovať ich osobnosť. Zámer aktívnej formy vnímania umeleckého diela smeruje k praktickej činnosti spojenej s poznávaním vyjadrovacích prostriedkov, reči umenia. Spoločné témy, námety, procesy, analógie a špecifiká vo vyjadrovacích prostriedkoch ... budú obsahom interpretácie rôznych druhov umení ako realizácia polyestetickej výchovy.

Systém chronológie dejín umenia bude uplatňovaný až vo vyšších ročníkoch, kde vnímanie a spoznávanie umenia v historickom kontexte nemusí byť viazané na postupnosť minulosť – prítomnosť, dôraz bude kladený na aktuálne formy umenia v súčasnom svete. Poznanie estetických pojmov a estetických názorov v paralele dejín umenia a kultúry bude záverečnou syntézou vedomostí a zručností maturanta gymnázia. 

Ciele vyučovacieho predmetu

 Vo väzbe na kľúčové kompetencie možno vyčleniť tieto hlavné kultúrne kompetencie, ktoré rozvíja predmet Umenie a kultúra:

 • Povedomie kultúrnej identity,
 • rešpekt a tolerancia k hodnotám iných kultúr, základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr,
 • pochopenie významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia v živote človeka a spoločnosti,
 • rozlišovanie hlavných umeleckých druhov, reflexia svojich estetických zážitkov,
 • kultivovaná vizuálna, akustická, jazyková a pohybová gramotnosť, schopnosť kreatívneho vyjadrovanie myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií,
 • práca s informáciami o významných umeleckých dielach a tendenciách z európskej tradície, a informáciami o typických dielach vybraných iných kultúrnych tradícií,
 • porozumenie súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,
 • kultúrna komunikácia,
 • zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám.

 

Hlavným cieľom predmetu Umenie a kultúra je teda rozvoj socio-afektívnych schopností žiaka, jeho postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry. Predmet sa orientuje aj na rozvoj psycho-motorických schopností žiaka, na jeho samostatné tvorivé vyjadrovanie obsahov psychiky, ako aj na rozvoj kognitívnych schopností žiaka v poznávaní kultúry súčasnosti a minulosti.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria