Navigácia

Konverzácia v ruskom jazyku

O predmete

https://gymgir.edupage.org/text/?text=subjects/35048

Charakteristika predmetu Konverzácia v ruskom jazyku

 

Ruský jazyk je dôležitým komunikačným prostriedkom a súčasne aj dôležitým všeobecnovzdelávacím predmetom, rozvíjajúcim nielen rečovú, ale aj myšlienkovú činnosť žiakov, ich tvorivé schopnosti, kritické myslenie a  estetické cítenie.

Predmet Konverzácia v ruskom jazyku vybavuje žiakov vedomosťami, komunikačnými zručnosťami a návykmi, ktoré môžu využiť v praktickom živote - pri ďalšom vzdelávaní, ale aj v budúcej profesii.

Obsahový a výkonový štandard predmetu Konverzácia v ruskom jazyku vyplýva z cieľových požiadaviek na ovládanie ruského jazyka na úrovni B2. Môže teda pripraviť žiaka na maturitnú skúšku  ako na úrovni B1, tak aj na úrovni  B2 a súčasne žiaka pripravuje pre ďalšie vzdelávanie v rámci vysokoškolského štúdia.

Cieľové komunikačné kompetencie

Komunikačná kompetencia je schopnosť žiaka viesť komunikáciu prostriedkami ruského jazyka na základe jazykových a kulturologických vedomostí, v súlade s cieľmi a úlohami komunikácie i komunikačnými situáciami v rámci konkrétnej oblasti činnosti. Súčasťou komunikačnej kompetencie je:

 • jazyková kompetencia - súbor jazykových vedomostí žiaka a zručností používať ich,
 • rečová kompetencia - schopnosť viesť komunikáciu, prijímať a chápať cudzie a formulovať vlastné výpovede,
 • pragmatická kompetencia - zručnosť vybrať najefektívnejší spôsob vyjadrenia myšlienky v závislosti od cieľa a podmienok komunikácie (v súlade s komunikačnými zámermi hovoriaceho a situáciou),
 • vecná kompetencia - schopnosť orientovať sa v obsahovom pláne výpovede v konkrétnej oblasti činnosti.

 

Po absolvovaní predmetu Konverzácia v ruskom jazyku má žiak preukázať požadovanú úroveň komunikačných zručností v bežných komunikačných situáciách na primeranej jazykovej úrovni. Žiak dokáže:

 • opísať a vysvetliť dôležité kultúrne aspekty života na Slovensku, porovnať vlastnú kultúru, zvyky, tradície s kultúrou po rusky hovoriacich krajín,
 • pochopiť odlišnosti slovenskej a ruskej kultúry, prejavujúce sa v každodennom živote, životnom štýle, medziľudských vzťahoch, postojoch a hodnotách,
 • osvojiť si normy správania sa a spoločenské konvencie.

Požadované komunikačné zručnosti je schopný preukázať v rámci komunikačných situácií v nasledujúcich tematických okruhoch:

 • Rodina,
 • Kultúra a umenie,
 • Šport,
 • Bývanie,
 • Obchod a služby,
 • Starostlivosť o zdravie,
 • Cestovanie,
 • Vzdelanie,
 • Zamestnanie,
 • Vzťahy medzi ľuďmi,
 • Človek a príroda,
 • Vedecko-technický rozvoj,
 • Človek a spoločnosť,
 • Komunikácia a jej formy,
 • Masmédiá,
 • Mládež a jej svet,
 • Stravovanie,
 • Záľuby, voľný čas a životný štýl,
 • Multikultúrna spoločnosť,
 • Mestá a miesta,
 • Obliekanie a móda,
 • Kniha – priateľ človeka,
 • Vzory a ideály,
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím,
 • Slovensko – moja vlasť.

 

Hodnotenie žiakov

V predmete Konverzácia v ruskom jazyku sú žiaci hodnotení v súlade s metodickými pokynmi MŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Hodnotí sa zvládnutie nasledujúcich komunikačných jazykových činností a stratégií:

 • počúvanie s porozumením,
 • čítanie s porozumením,
 • písomný prejav,
 • ústny prejav v dialogickej a monologickej reči.

Používané kritériá hodnotenia vychádzajú z požiadaviek na ovládanie cudzieho jazyka na úrovni B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Výsledná známka v predmete zohľadňuje vážený priemer známok za príslušný polrok. Stupňom 1 je žiak klasifikovaný, ak dosiahol priemer v rozsahu 100 – 90 %, stupňom 2 je žiak klasifikovaný, ak dosiahol priemer v rozsahu 89 – 80 %, stupňom 3 je žiak klasifikovaný, ak dosiahol priemer v rozsahu 79 – 55 %, stupňom 4 je žiak klasifikovaný, ak dosiahol priemer v rozsahu 54 – 30 %, stupňom 5 je žiak klasifikovaný, ak dosiahol priemer nižší ako 30 %.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria