Navigácia

Etická výchova

O predmete

 

Charakteristika predmetu

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k príro-de, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morál-nych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a zvnútor-nenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v sú-lade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako prispeli k vy-tváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výcho-vu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných...)ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.

Ciele predmetu

  • umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti,
  • ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje  a spôso-bilosti (sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikač-né zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atď.),
  • umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosti medzi hodnotami a normami,
  • vysvetliť žiakom princípy náboženskej a nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k pochopeniu a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov,
  • vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť, pomocou zážitkových metód, ná-cviku a prepojením osvojeného správania s každodenným životom umož-niť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti súvisiace s uvedený-mi hodnotami a normami.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria