Navigácia

Chémia

O predmete

Charakteristika

Učebný predmet chémia na gymnáziách, ako súčasť vzdelávacej oblasti Človek a príroda, poskytuje žiakom vhodne vybranými poznatkami zo všeobecnej, anorganickej a organickej chémie didaktický systém poznatkov o chemických látkach a ich premenách. Obsah učiva tvoria predovšetkým  poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v bežnom živote. Sú to najmä oblasti ako: chémia potravín a nápojov, kozmetika, liečivá, čistiace prostriedky a podobne. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj poznatky, ktoré umožňujú žiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu.

Východisko pre poznatky o vlastnostiach anorganických a organických látok a ich premenách tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky a vzťahoch medzi štruktúrou a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto poznatky umožňujú v učebnom predmete chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia  a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru.

Chémia, ako predmet, ktorý rozširuje všeobecné vzdelanie žiakov, súčasne poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie (chemické odbory, medicína, environmentálne vedy a pod.).

Ciele učebného predmetu

Vo vyučovaní chémie majú žiaci získať predstavu o  stavbe látok a základných chemických, fyzikálno-chemických a biochemických dejoch. Dôraz sa kladie najmä na súvislosti s ostatnými prírodovednými predmetmi a na základný vplyv chemických dejov na životné prostredie.

Každý žiak je vedený k tomu, aby :

 • chápal vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok,
 • rozumel základným typom chemických reakcií a poznal ich úlohu v prírode a v každodennom živote,
 • správne využíval matematické zručnosti pri základných chemických výpočtoch,
 • aplikoval teoretické vedomosti pri realizácii LC,
 • pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru spolupracoval v skupine.

 

V učebnom predmete chémia by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné kompetencie

 1. k učeniu
 • plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,
 • hľadať a rozvíja účinné postupy vo svojom učení,
 • kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu.
 1. komunikačné schopnosti
  • vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
  • vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,
  • zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,
  • urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,
  • spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie.
 2. riešenie problémov
  • analyzovať vybrané problémy,
  • aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh,
  • používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh,
  • využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,
  • posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,
  • zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy
  • logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh.
 3. manuálne
  • používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,
  • dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 4. sociálne
  • vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,
  • pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,
  • vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,
  • prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,
  • hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,
  • prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.

 

Kritériá hodnotenia žiakov

Predmet: Chémia (CHE)

 

Spôsob hodnotenia: klasifikácia 1. Hodnotenie predmetu: Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov stredných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. mája 2011.

Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa budú uplatňovať nasledovné formy:

 1. Verbálna forma:
 2. Zisťovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovým štandardom
 3. Pri prezentovaní vedomostí sa budú uprednostňovať žiaci na základe dobrovoľnosti

 

Stupeň 1 (výborný)

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojenie vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí.

Stupeň 2 (chválitebný)

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činnosti sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný)

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitosti podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií s vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činnosti sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. Stupeň 5 (nedostatočný) Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií s vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činnosti a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

 

 1. Písomná forma

 

 • Kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 minút v rozsahu 10-20 otázok zostavených podľa výkonového štandardu

 

 • Kritériá hodnotenia:

 

         100% - 90% výborný

           89% - 75% chválitebný

           74% - 50% dobrý

           49% - 30% dostatočný

           29% - 0% nedostatočný

 

 1. Praktické aktivity
 2. Hodnotenie praktických zručností
 3. Hodnotenie správnosti nákresov a schém
 4. Samostatnosť a správnosť tvorby záverov
 5. Hodnotenie projektov alebo prezentácií Z pracovnej aktivity žiaci vypracujú krátku správu, ktorá obsahuje:

1. Názov úlohy

2. Postup – stručný opis postupu riešenia úlohy

3. Zistenia – stručný opis zistení (tabuľka a pod.)

4. Záver – stručné zhrnutie poznatkov

 

TVORBA PROJEKTU:

Cieľom je podpora samostatnej (skupinovej) tvorivej činnosti, aplikácia teoretických vedomostí a komunikatívnych zručností. Žiaci môžu riešiť projekt samostatne alebo v skupinách (2-3 žiaci). Projekt tvorí plagát/poster, ktorý žiaci písomne a graficky spracujú na základe vlastného pozorovania a inštrukcií učiteľa alebo spracovaná prezentácia na zadanú tému využitím IKT.

Obsah projektu:

1. Názov projektu, meno a priezvisko žiaka, ročník, trieda

2. Cieľ – čo sa má riešením zistiť, dosiahnuť

3. Úlohy – potrebné na dosiahnutie cieľa

4. Metódy – postupy na splnenie úloh

5. Výsledky – súbor jednoduchých textov, tabuľka, graf a pod.

6. Záver – zhrnutie výsledkov a možnosti ich využitia.

Prezentácia projektov:

Formou prehliadky v triede. Účelom je, aby žiaci preukázali poznatky a komunikatívne schopnosti vo verbálnej, písomnej a grafickej forme. Projekt sa prezentuje slovným komentovaním obsahu posteru v stanovenom časovom limite. Žiaci stručne a vecne charakterizujú projekt z hľadiska cieľa, úloh, metód, postupov, výsledkov a záverov. Najlepšie postery môže škola prezentovať aj navonok/v chodbových priestoroch školy/ ako propagácia praktickej tvorivej činnosti žiakov alebo predvedením svojej prezentácie v triede.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria