Navigácia

Matematika

O predmete

CHARAKTERISTIKA 

Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“

 

CIELE PREDMETU

Žiaci :

· získajú schopnosť používať matematiku a matematické myslenie vo svojom budúcom živote,

· rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie,

· argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému,

· čítajú s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy  a diagramy,

· využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh,

· vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami,

· osvoja si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy,

· spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov (každému z nich zodpovedá jedna kapitola tohto vzdelávacieho štandardu):

· Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

· Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

· Geometria a meranie

· Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika

· Logika, dôvodenie, dôkazy.

 

Hodnotenie predmetu:

Hodnotenie žiaka v predmete matematika sa môže vykonávať nasledovnými spôsobmi: slovným hodnotením, známkou, percentami, bodovaním. Pri klasifikácii výsledkov v matematike sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí:

  • kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
  • schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov,
  • schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti riešenia, nachádzaním a opravou chýb,
  • schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy,
  • schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie a usporiadanie informácií, prezentovať informácie a poznatky,
  • porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať,

Pri písomných prácach sa využíva hodnotiaca stupnica podľa % osvojených a interpretovaných vedomostí :

 100% - 90%                1

  89,9% - 75%              2

  74,9% - 50%             3

  49,9% - 30%             4

  29,9% - 0%               5

 

PRIEREZOVÉ TÉMY

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy je možné realizovať viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii školy), vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii každej školy.

Na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program prierezové témy:

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
  • 054 7322325

Fotogaléria