Navigácia

Anglický jazyk

O predmete

 

Charakteristika predmetu:

 

Názov predmetu

Anglický jazyk

Časový rozsah výučby

4 hodiny týždenne, spolu 132  vyučovacích hodín

Ročník

1.-4. + kvinta - oktáva

Kód a názov študijného odboru

7902 J gymnázium

 

Cieľom daného predmetu ANJ je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe.

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.

 

1. ročník / kvinta

(132 hodín)

1. Charakteristika predmetu

Anglický jazyk má špecifické postavenie ako internacionálny úradný jazyk v obchode, technike, cestovnom ruchu, vede, diplomacii, ako aj v mnohých iných oblastiach ľudských aktivít. Vyučovanie anglického jazyka má teda poskytnúť pevný základ na úspešné uplatnenie sa žiakov v osobnom živote a v profesii.

V 1. ročníku cieľom bude podľa klasifikácie SERR dosiahnuť čiastkovú úroveň B 1/1. Žiak na tejto úrovni upevňuje a rozvíja úroveň A2: rozumie hlavným bodom jasne formulovaného obsahu na známe témy, s ktorými sa stretol v škole, práci, vo voľnom čase atď. Vie si poradiť s väčšinou predvídateľných situácií pri pobyte v oblastiach, kde sa hovorí po anglicky. Učiaci sa vie utvoriť jednoduchý text na jemu známe témy a témy z oblasti jeho záujmov. Vie opísať zážitky a udalosti, sny, očakávania a ambície a stručne zdôvodniť svoje názory a plány.

2. Ciele vyučovacieho predmetu

Predmet bude rozvíjať kompetencie:

Všeobecné kompetencie

Učiaci sa na úrovni B1/1 si rozvíja kompetencie tak, aby dokázal:

 • vedome získavať  nové vedomosti a zručnosti,
 • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
 • uplatňovať niektoré stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
 • chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
 • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
 • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
 • pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
 • uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v každodennom živote,
 • kriticky pristupovať k výberu informácií,
 • porovnávať reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny,
 • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

 

Komunikačné jazykové kompetencie

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:

Jazyková kompetencia

Učiaci sa na úrovni B1/1 si rozvíja kompetencie tak, aby vo väčšine  predvídateľných situácií a v značnom množstve jemu blízkych tematických okruhov dokázal  používať:

 • slovnú zásobu vrátane frazeológie (lexikálna kompetencia),
 • morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),
 • slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),
 • zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).

 

Sociolingvistická kompetencia

Učiaci sa na úrovni B1/1 si rozvíja kompetencie tak, aby dokázal:

 • komunikovať vo väčšine predvídateľných spoločenských situácií,
 • jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka (vyjadrenie záujmu o druhého, výmena názorov  a informácií, vyjadrenie obdivu, poľutovania, vďaky a ospravedlnenia),
 • začať, udržiavať a rozvíjať spoločenskú konverzáciu pomocou bežných výrazov,
 • postrehnúť rozdiely v niektorých formách prejavu (formálneho a neformálneho).

 

Pragmatická kompetencia

Učiaci sa na úrovni B1/1 si rozvíja kompetencie tak, aby dokázal:

 • jednoducho sformulovať svoje myšlienky v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, koherencia) na jemu blízke témy,
 • funkčne využívať niektoré naučené jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov  (súhlas, nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), emócií (radosť, nevôľa, záujem, prekvapenie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, poľutovanie,  pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),
 • udržiavať rozhovor a dorozumieť sa pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií) vo väčšine predvídateľných situácií.

 

3. Obsah vzdelávania

1. jazykové prostriedky:   a/ lexika,

                                                                             b/ morfológia,

                                                                             c/ syntax,

                                                                             d/ zvuková a grafická podoba,                                 

2. rečové zručnosti:                      a/ počúvanie s porozumením,                                                                                                                                         b/ čítanie s porozumením,

                                                                            c/ hovorenie,

                                                                            d/ písanie.

 

3.1 Štruktúra obsahu predmetu a ciele

 

OBSAH

CIEĽ

1.  jazykové prostriedky: a/ lexika:

 • 600 – 650 slov a slovných spojení aktívne
 • 100 slov a slovných spojení pasívne

z tematických okruhov:

osobná charakteristika, šport, bývanie, obchod a služby, starostlivosť o zdravie, cestovanie, štúdium a škola, zamestnanie, človek a spoločnosť, človek a príroda, veda a technika, komunikácia a jej formy, masmédiá, stravovanie, voľný čas a životný štýl, multikultúrna spoločnosť, kultúra a umenie, Slovensko, anglofónne krajiny.

 

 

 

 

 

 • Osvojiť si aktívne vo zvukovej i grafickej podobe.
 • Osvojiť si pasívne vo zvukovej i grafickej podobe.
 • Aktívne si osvojiť niektoré frázové slovesá  (come, get, take, go, put, look).
 • Správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá.
 • Aktívne si osvojiť niektoré skratky.
 • Aktívne si osvojiť frazeologizmy a idiómy - podľa kontextu používanej učebnice.
 • Aktívne si osvojiť rozdiely v britskej a americkej lexike - podľa kontextu používanej učebnice, konverzačných okruhov, použitých materiálov.
 • Pohotovo tvoriť slová  rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, skladaním.
 • Pohotovo pracovať so slovníkmi.

 

1. .  jazykové prostriedky: b/ morfológia

 • podstatné meno: ďalšie tvary nepravidelného množného čísla;  nadobúdanie ďalšieho významu v množnom čísle (podľa kontextu: coffee/a coffee); určitý člen pri vlastných menách; nulový člen
 • prídavné meno: stupňovanie adjektív; bežné prirovnania; porovnávanie objektov; zdôrazňovanie 2. a 3. stupňa;  adjektíva na –ed/ -ing
 • zámená:  samostatné privlastňovacie; neurčité (jeden zápor vo  vete); vzťažné (vzťažné vety); zdôrazňovacie a zvratné; recipročné
 • číslovky: násobné; desatinné čísla; neurčité na vyjadrovanie množstva(much, many, a lot of, few/a few, little/a little, a bit of),
 • príslovky: miesto prísloviek frekvencie a spôsobu vo vete; just/already/yet s predprítomným časom
 • predložky: miesta, času a pohybu; predložkové väzby v predprítomnom čase (for/since); bežné väzby adjektív, substantív a slovies s predložkami
 • spojky: časové: when, while/as; after,as soon as, before;  podmienkové: if; príčinné: because/since/for/as;
 • slovesá:  neurčitok prítomný a minulý;  podmieňovací spôsob prítomný a minulý; nepravidelné - podľa kontextu v učebnici; modálne: can, may, must a ich ekvivalenty v prebraných časoch; should (have + trp. príč.)/ought to (have + trp. príč.); väzba slovies s –ing/to + inf./inf.; used to (opakovaný min. dej); trpný rod v prebraných časoch;  slovesá bez priebehovej formy a so zmenou významu v priebehovom tvare
 • slovesné časy: prítomný, minulý, predprítomný a predminulý jednoduchý a priebehový; budúci jednoduchý; going to; priebeh. prít. na vyjadrenie budúcich dejov; neistý budúci dej (may/might/could);
 • Poznať, vedieť správne tvoriť a používať v komunikačnej situácii.

 

1. .  jazykové prostriedky: c/ syntax

 • oznamovacia veta, otázka a zápor v prebraných časoch
 • doplňovacia otázka a predložka v nej  (Where do you come from?)
 • slovosled: podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie miesta, času, spôsobu; postavenie frekvenčných prísloviek vo vete
 • časové súvetia pre minulé deje; podmienkové súvetia (nultý, prvý, druhý a tretí typ)
 • príčinné súvetie

 

 • Poznať, vedieť správne tvoriť a používať v komunikačnej situácii.

1. .  jazykové prostriedky: d/ zvuková a grafická podoba

 • fonetický prepis výslovnosti
 • správna výslovnosť, prízvuk a intonácia
 • slovný a vetný prízvuk na rozlíšenie slovného druhu
 • výslovnosť najbežnejšie používaných stiahnutých slovesných tvarov
 • pravopis čiarky

 

 • Vedieť si zachytiť zvukovú podobu počutého neznámeho slova.
 • Aktívne a správne používať v komunikačnej situácii.

2. komunikačné zručnosti:

a/ počúvanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni B 1/1 si rozvíja zručnosti tak,  aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná :

 • porozumel hlavné body prejavu na známe témy, ak je prednesený pomalšie a štandardnou angličtinou: mnohých rozhlasových a televíznych programov o súčasnosti alebo na témy osobných a profesijných záujmov.  

 

2. komunikačné zručnosti:

b/ čítanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni B 1/1 si rozvíja zručnosti tak, aby  :

 • dokázal porozumieť textom obsahujúcim hlavne vysoko frekventované slová na témy preberané v škole a z oblasti osobných záujmov,
 • dokázal porozumieť opisom udalostí, pocitov a želaní v osobnej korešpondencii,
 • vedel vyhľadať špecifické informácie v bežných textoch.

 

2. komunikačné zručnosti:

c/  písomný prejav

Učiaci sa na úrovni B 1/1 si rozvíja zručnosti tak, aby vedel:

 • napísať jednoducho pospájaný text na témy známe, osobne blízke a z oblasti osobných záujmov,
 • napísať osobné listy obsahujúce zážitky a dojmy,
 • opísať osobu, predmet, miesto a udalosť v širších súvislostiach.

 

 

2. komunikačné zručnosti:

d/ ústny prejav – dialóg

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ústny prejav – monológ

 

Učiaci sa na úrovni B 1/1 si rozvíja zručnosti tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne  formulovaná, dokázal:

 • začať a udržať rozhovor o tom, čo potrebuje,
 • zvládnuť značné množstvo situácií pri ceste do anglofónnych oblastí,
 • nepripravený sa zapojiť do rozhovoru na témy známe, osobne blízke a z oblasti osobných záujmov alebo týkajúce sa každodenného života (rodina, záujmy, práca cestovanie, súčasné záležitosti).

Učiaci sa na úrovni B 1/1 si rozvíja zručnosti tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne  formulovaná, dokázal:

 • jednoduchým spôsobom rozprávať o každodenných udalostiach,
 • v jednoduchom slede myšlienok vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a aktivít vo voľnom čase, alebo prerozprávať dej knihy či filmu,
 • opísať svoje sny a ambície a zdôvodniť ich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Predmetom sa realizujú prierezové témy:

 • osobnostný a sociálny rozvoj
 • environmentálna výchova
 • mediálna výchova
 • multikultúrna výchova
 • ochrana života a zdravia

 

2.ročník/ sexta

(132 hodín)

1. Charakteristika predmetu

V 2. ročníku cieľom bude podľa klasifikácie SERR dosiahnuť čiastkovú úroveň B 1/2. Žiak na tejto úrovni upevňuje a rozvíja úroveň B1/1: rozumie hlavným bodom jasne formulovaného obsahu na známe témy, s ktorými sa stretol v škole, práci, vo voľnom čase atď. Vie si poradiť s väčšinou predvídateľných situácií pri pobyte v oblastiach, kde sa hovorí po anglicky. Učiaci sa vie utvoriť jednoduchý text na jemu známe témy a témy z oblasti jeho záujmov. Vie opísať zážitky a udalosti, sny, očakávania a ambície a stručne zdôvodniť svoje názory a plány.

2. Ciele vyučovacieho predmetu

Predmet bude rozvíjať kompetencie:

Všeobecné kompetencie

Učiaci sa na úrovni B1/2 si rozvíja kompetencie tak, aby dokázal:

 • vedome získavať  nové vedomosti a zručnosti,
 • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
 • uplatňovať niektoré stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
 • chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
 • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
 • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
 • pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
 • uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v každodennom živote,
 • kriticky pristupovať k výberu informácií,
 • porovnávať reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny,
 • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

 

Komunikačné jazykové kompetencie

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:

Jazyková kompetencia

Učiaci sa na úrovni B1/2 si rozvíja kompetencie tak, aby vo väčšine  predvídateľných situácií a v značnom množstve jemu blízkych tematických okruhov dokázal  používať:

 • slovnú zásobu vrátane frazeológie (lexikálna kompetencia),
 • morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),
 • slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),
 • zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).

 

Sociolingvistická kompetencia

Učiaci sa na úrovni B1/2 si rozvíja kompetencie tak, aby dokázal:

 • komunikovať vo väčšine predvídateľných spoločenských situácií,
 • jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka (vyjadrenie záujmu o druhého, výmena názorov  a informácií, vyjadrenie obdivu, poľutovania, vďaky a ospravedlnenia),
 • začať, udržiavať a rozvíjať spoločenskú konverzáciu pomocou bežných výrazov,
 • postrehnúť rozdiely v niektorých formách prejavu (formálneho a neformálneho).

 

Pragmatická kompetencia

Učiaci sa na úrovni B1/2 si rozvíja kompetencie tak, aby dokázal:

 • jednoducho sformulovať svoje myšlienky v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, koherencia) na jemu blízke témy,
 • funkčne využívať niektoré naučené jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov  (súhlas, nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), emócií (radosť, nevôľa, záujem, prekvapenie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, poľutovanie,  pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),
 • udržiavať rozhovor a dorozumieť sa pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií) vo väčšine predvídateľných situácií.

 

3. Obsah vzdelávania

1. jazykové prostriedky:   a/ lexika,

                                                                             b/ morfológia,

                                                                             c/ syntax,

                                                                             d/ zvuková a grafická podoba,                                 

2. rečové zručnosti:                      a/ počúvanie s porozumením,                                                                                                                                         b/ čítanie s porozumením,

                                                                            c/ hovorenie,

                                                                            d/ písanie.

 

 • 3.1 Štruktúra obsahu predmetu a ciele

 

 

OBSAH

CIEĽ

1.  jazykové prostriedky: a/ lexika:

 • 600 – 650 slov a slovných spojení aktívne
 • 100 slov a slovných spojení pasívne

z tematických okruhov:

globálna komunikácia, internet, turizmus, obľúbené sviatky, cestovanie vlakom a lietadlom, svetové mestá, zdravie, zamestnanie a osobná charakteristika, zločin a tresty, film, nové vynálezy, ambície,  šport.

 

 

 

 

 

 

 • Osvojiť si aktívne vo zvukovej i grafickej podobe.
 • Osvojiť si pasívne vo zvukovej i grafickej podobe.
 • Aktívne si osvojiť niektoré frazeologizmy a idiómy ( your mind´s eye, change your mind, get in touch,...).
 • Správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá.
 • Poznať rozdiel medzi who-which - that
 • Aktívne si osvojiť frazeologizmy a idiómy - podľa kontextu používanej učebnice.
 • Aktívne si osvojiť rozdiely v britskej a americkej lexike - podľa kontextu používanej učebnice, konverzačných okruhov, použitých materiálov.
 • Pohotovo tvoriť slová  rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, skladaním.
 • Upevniť návyk samostatne pracovať s rôznymi druhmi slovníkov.

 

1. .  jazykové prostriedky: b/ morfológia

 • podstatné mená: vyjadrenie množného čísla pre skupiny; určitý člen pri vlastných menách; nulový člen
 • prídavné mená: opis človeka, porovnávanie objektov, prízvuk v prídavnom mene,
 • zámená:  vzťažné (vzťažné vety); zdôrazňovacie a zvratné
 • číslovky: neurčité na vyjadrovanie množstva(much, many, a lot of, few/a few, little/a little, a bit of),
 • príslovky: miesto prísloviek frekvencie a spôsobu vo vete; použitie pri stupňovaní,
 • predložky: miesta, času a pohybu; predložkové väzby; bežné väzby adjektív, substantív a slovies s predložkami
 • spojky: časové: when, while/as; after,as soon as, before;  podmienkové: if; príčinné: because/since/for/as;
 • slovesá:; slovesá bez priebehovej formy, , trpný rod v prítomnom a minulom čase, , nepriama reč – otázka a kladná veta, modálne slovesá – forma a použitie, opisné tvary
 • slovesné časy:  prítomné časy – jednoduchý, priebehový, predprítomný čas, minulé časy – jednoduchý, predprítomný, vyjadrovanie budúcnosti -  budúci jednoduchý; going to; priebeh. prítomný na vyjadrenie budúcich dejov;
 • Poznať, vedieť správne tvoriť a používať v komunikačnej situácii.

 

1. .  jazykové prostriedky: c/ syntax

 • oznamovacia veta, otázka a zápor v prebraných časoch
 • slovosled: podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie miesta, času, spôsobu; postavenie frekvenčných prísloviek vo vete
 • vzťažné súvetia
 • vedľajšia veta podmetová - slovosled
 •  podmienkové súvetia (nultý, prvý, druhý a tretí typ)
 • nepriama reč
 • príčinné súvetie

 

 • Poznať, vedieť správne tvoriť a používať v komunikačnej situácii.

1. .  jazykové prostriedky: d/ zvuková a grafická podoba

 • fonetický prepis výslovnosti
 • správna výslovnosť, prízvuk a intonácia
 • slovný a vetný prízvuk na rozlíšenie slovného druhu
 • výslovnosť samohlások
 • výslovnosť najbežnejšie používaných stiahnutých slovesných tvarov
 • pravopis čiarky

 

 

2. komunikačné zručnosti:

a/ počúvanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni B 1/2 si rozvíja zručnosti tak,  aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná :

 • porozumel hlavné body prejavu na známe témy, ak je prednesený pomalšie a štandardnou angličtinou: mnohých rozhlasových a televíznych programov o súčasnosti alebo na témy osobných a profesijných záujmov.  

 

2. komunikačné zručnosti:

b/ čítanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni B 1/2 si rozvíja zručnosti tak, aby  :

 • dokázal porozumieť textom obsahujúcim hlavne vysoko frekventované slová na témy preberané v škole a z oblasti osobných záujmov,
 • dokázal porozumieť opisom udalostí, pocitov a želaní v osobnej korešpondencii,
 • vedel vyhľadať špecifické informácie v bežných textoch.

 

2. komunikačné zručnosti:

c/  písomný prejav

Učiaci sa na úrovni B 1/2 si rozvíja zručnosti tak, aby vedel:

 • napísať jednoducho pospájaný text na témy známe, osobne blízke a z oblasti osobných záujmov,
 • napísať osobné listy obsahujúce zážitky a dojmy,
 • opísať osobu, predmet, miesto a udalosť v širších súvislostiach.

 

 

2. komunikačné zručnosti:

d/ ústny prejav – dialóg

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ústny prejav – monológ

 

Učiaci sa na úrovni B 1/2 si rozvíja zručnosti tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne  formulovaná, dokázal:

 • začať a udržať rozhovor o tom, čo potrebuje,
 • zvládnuť značné množstvo situácií pri ceste do anglofónnych oblastí,
 • nepripravený sa zapojiť do rozhovoru na témy známe, osobne blízke a z oblasti osobných záujmov alebo týkajúce sa každodenného života (rodina, záujmy, práca cestovanie, súčasné záležitosti).

Učiaci sa na úrovni B 1/2 si rozvíja zručnosti tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne  formulovaná, dokázal:

 • jednoduchým spôsobom rozprávať o každodenných udalostiach,
 • v jednoduchom slede myšlienok vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a aktivít vo voľnom čase, alebo prerozprávať dej knihy či filmu,
 • opísať svoje sny a ambície a zdôvodniť ich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Predmetom sa realizujú prierezové témy:

 • osobnostný a sociálny rozvoj
 • environmentálna výchova
 • mediálna výchova
 • multikultúrna výchova
 • ochrana života a zdravia

 

3. ročník/ septima

(132 hodín)

1. Charakteristika predmetu

V 3. ročníku cieľom bude podľa klasifikácie SERR dosiahnuť čiastkovú úroveň B 2/1. Žiak na tejto úrovni upevňuje a rozvíja úroveň B1: rozumie hlavným myšlienkam zložitejšieho textu na konkrétne aj abstraktné témy, vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii.  Komunikuje na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodeným hovoriacim, avšak ešte pri istom stupni zvýšeného úsilia. Dokáže vytvoriť jasne sformulovaný text  na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k nim s uvedením výhod a nevýhod rôznych možností.

2. Ciele vyučovacieho predmetu

Predmet bude rozvíjať kompetencie:

Všeobecné kompetencie

Učiaci sa na úrovni B2/1 si rozvíja kompetencie tak, aby dokázal:

 • vedome získavať  nové vedomosti a zručnosti,
 • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
 • uplatňovať rôzne stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka a efektívne si osvojovať    jazykové poznatky a rečové zručnosti,
 • chápať potrebu celoživotného vzdelávania sa v cudzom jazyku,
 • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
 • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
 • uplatňovať všeobecné vedomosti týkajúce sa geografických a kultúrnych reálií,
 • rozoznať normy správania sa a spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí po anglicky
 • pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
 • uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v každodennom živote,
 • kriticky pristupovať k výberu informácií,
 • porovnávať reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny,
 • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
 • uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti v príprave na svoje budúce povolanie

 

Komunikačné jazykové kompetencie

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa anglickým jazykom hovorí. Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:

Jazyková kompetencia

Učiaci sa na úrovni B2/1 si rozvíja kompetencie tak, aby  dokázal  používať:

 • slovnú zásobu vrátane frazeológie (lexikálna kompetencia),
 • morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),
 • slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),
 • zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).

 

Sociolingvistická kompetencia

Učiaci sa na úrovni B2/1 si rozvíja kompetencie tak, aby dokázal:

 • správne komunikovať a reagovať v rôznych spoločenských situáciách,
 • dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého, výmena názorov  a informácií, vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti, vyjadrenie poľutovania, vďaky a ospravedlnenia, vyhýbanie sa opravovaniu a poučovaniu s priamym príkazom),
 • používať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,
 • uvedomovať si  rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho, rodinného, intímneho).

 

Pragmatická kompetencia

Učiaci sa na úrovni B2/1 si rozvíja kompetencie tak, aby sa vedel vyjadriť:  

 • v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia, koherencia, štýl, register, rétorika),
 • a funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov  (súhlas, nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, zámery), emócií (radosť, uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, rozčarovanie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, poľutovanie, súhlas, nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),
 • pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií).

 

3. Obsah vzdelávania

1. jazykové prostriedky:   a/ lexika,

                                                                             b/ morfológia,

                                                                             c/ syntax,

                                                                             d/ zvuková a grafická podoba,                                 

2. rečové zručnosti:                      a/ počúvanie s porozumením,                                                                                                                                         b/ čítanie s porozumením,

                                                                            c/ hovorenie,

                                                                            d/ písanie.

 

3.1 Štruktúra obsahu predmetu a ciele

OBSAH

CIEĽ

1.  jazykové prostriedky: a/ lexika:

 • 600 – 650 slov a slovných spojení aktívne
 • 100 slov a slovných spojení pasívne

z tematických okruhov:

osobná charakteristika, šport, bývanie, obchod a služby, starostlivosť o zdravie, cestovanie, štúdium a škola, zamestnanie, človek a spoločnosť, človek a príroda, veda a technika, komunikácia a jej formy, masmédiá, stravovanie, voľný čas a životný štýl, multikultúrna spoločnosť, kultúra a umenie, Slovensko, anglofónne krajiny.

 

 

 

 

 

 • Osvojiť si aktívne vo zvukovej i grafickej podobe.
 • Osvojiť si pasívne vo zvukovej i grafickej podobe.
 • Aktívne si osvojiť niektoré frázové slovesá  ( get off, get by, get away, get behind with) použitie  get used to; live up to, drop out of, fall over, carry on, go on about, go out with.
 • Vhodne používať slovné spojenia na vyjadrenie rôzneho stupňa formálnosti.
 • Správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá.
 • Aktívne si osvojiť niektoré skratky.
 • Aktívne si osvojiť frazeologizmy a idiómy. 
 • Aktívne si osvojiť rozdiely v britskej a americkej lexike – Am.E: bill, can, candy, cookie, drugstore, French fries, garbage, gas, mail, movie, rest room, second floor, sidewalk, trunk,...)
 • Pohotovo tvoriť slová  rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, skladaním.
 • Vedieť pohotovo tvoriť slová predponami a príponami (un-, in-, im-, ir-, ir-, il-;  -ful, -less, )
 • Pohotovo pracovať so slovníkmi.

 

1. .  jazykové prostriedky: b/ morfológia

 • podstatné meno:  nulový člen (at work, at school, at church,  in hospital, in prison)
 • prídavné meno: predložkové väzby s prídavným menom;
 • zámená:   vzťažné : who, which, that;.
 • číslovky:  desatinné čísla; 
 • príslovky: príslovky času: already , yet, still
 • predložky: predložková frazeológia, predložky používané s  predprítomným časom a minulým časom; bežné väzby adjektív, substantív a slovies s predložkami
 • spojky: časové a podmienkové : when, if, until – ich použitie s predprítomným časom namiesto s prítomným časom
 • zvolania: Bad luck! What a ...! Never mind! Not on your life! ...
 • slovesá:  pasívum v ostatných časoch;

použitie prítomného príčastia;

   neurčitok prítomný a minulý;

  rôzne použitia infinitívu;

gerundium a jeho použitie

 väzba slovies s – gerundiom/infinitívom,;  

slovesá so zmenou významu podľa väzby s gerundiom/infinitívom: remember,  need, try, regret;

   výrazy spájajúce sa s gerundiom: It´s worth, It´s no use, It´s no good, ... ;

 • slovesné časy:  predprítomný jednoduchý v kontraste s minulým jednoduchým, predprítomný priebehový čas, minulý čas jednoduchý a priebehový, predminulý čas ;

 

 • Poznať, vedieť správne tvoriť a používať v komunikačnej situácii.

 

1. .  jazykové prostriedky: c/ syntax

 • podmienkové súvetie 2. typu,
 • vzťažné súvetia definujúce a nedefinijúce,
 • podmetové a predmetové súvetie
 • prítomný priebehový čas na vyjadrenie dočasnýc h dejov
 • nepriama reč – oznamovacie vety, rozkazy a príkazy, otázky; slovesá používané v nepriamej reči (v uvádzacej vete)

 

 

 

 

 • Poznať, vedieť správne tvoriť a používať v komunikačnej situácii.

1. .  jazykové prostriedky: d/ zvuková a grafická podoba

 • slovný prízvuk
 • redukovaná výslovnosť niektorých slovných tvarov: členov, predložiek, zámen, pomocných slovies;
 • fonetický prepis výslovnosti
 • správna výslovnosť, prízvuk a intonácia
 • slovný a vetný prízvuk na rozlíšenie slovného druhu
 • pravopis čiarky, používanie interpunkcie v priamej a nepriamej reči;

 

 • Vedieť si zachytiť zvukovú podobu počutého neznámeho slova.
 • Aktívne a správne používať v komunikačnej situácii.

2. komunikačné zručnosti:

a/ počúvanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal porozumieť :

 • prejav ako celok, tému a hlavnú myšlienku, 
 • špecifické informácie a dokáže zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich, ich názory a stanoviská,
 • rečové prejavy informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou tematikou v bežnom hovorovom tempe reči  a v štandardnom jazyku,
 • prejavy informatívneho charakteru s tematikou každodenného života: oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady v primeranom tempe reči na príslušnej úrovni a v štandardnom jazyku,
 • autentické dialógy, napr. telefonický rozhovor, interview,
 • prejavy naratívneho charakteru, napr.: zážitok, príbeh,
 • podstatné informácie v obsahovo a jazykovo náročnejších prednáškach, referátoch a diskusiách, prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,
 • podstatné informácie z rozhlasových a televíznych správ, dokumentárnych filmov s tematikou každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči,
 • rečové prejavy umeleckého charakteru, napr.: ukážky z filmu, rozhlasovej hry, a vedel odhadnúť postoje, názory a náladu hovoriacich.

 

2. komunikačné zručnosti:

b/ čítanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

 • informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou, získať informácie zo stredne náročných textov,
 • vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce
 • chápať logickú štruktúru  náročnejšieho textu na základe obsahu, ale aj  lexikálnych a gramatických prostriedkov,
 • rozlišovať v texte zámer, postoj a pocity autora, a ostatných zúčastnených, odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte, 
 • pružne  meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania,
 • rozumieť korešpondenčné texty formálneho a neformálneho charakteru,
 • čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru a primerane náročné populárno-náučné texty: pracovné návody a prospekty,
 • rozumieť texty v masovokomunikačných prostriedkoch a články z tlače,   
 • porozumieť ukážky z literárnych textov, napr.           z krátkej prózy, z románov a divadelných  hier.

 

 

2. komunikačné zručnosti:

c/  písomný prejav

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:

 • napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,
 • zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,
 • napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,
 • opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť,
 • napísať obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list,
 • napísať obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, správu, inzerát a odpoveď naň,
 • napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program rokovania,
 • napísať vlastný životopis,
 • napísať obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, rozprávanie),
 • napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov,
 • napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší slohový útvar s využitím argumentácie a porovnávania.

 

2. komunikačné zručnosti:

d/ ústny prejav – dialóg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    ústny prejav - monológ

 

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

 • spontánne reagovať v rôznych komunikatívnych situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,
 • viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,
 • správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a  v situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému),
 • interpretovať a odovzdávať informácie.

 

 

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

 • vyjadrovať sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň formálnosti prejavu,
 • pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním,  ak sa téma týka oblasti jeho osobného záujmu,
 • opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti,
 • tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy),
 • interpretovať a stručne zhrnúť napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k nim,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Predmetom sa realizujú prierezové témy:

 • osobnostný a sociálny rozvoj
 • environmentálna výchova
 • mediálna výchova
 • multikultúrna výchova
 • ochrana života a zdravia

 

4. ročník/ oktáva

(120 hodín)

1. Charakteristika predmetu

Vo 4. ročníku cieľom bude podľa klasifikácie SERR upevňovať a rozvíjať úroveň B ½ a dosiahnuť čiastkovú úroveň B 2/2. Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň B2, rozumie:

 • hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy, vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii,
 • komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka rozhovoru predstavovalo zvýšené úsilie,
 • dokáže vytvoriť jasne sformulovaný podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

2. Ciele vyučovacieho predmetu

Predmet bude rozvíjať kompetencie:

 

Všeobecné kompetencie

Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:

 • vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,
 • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
 • uplatňovať rôzne stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka a efektívne si osvojovať jazykové poznatky a rečové zručnosti,
 • chápať potrebu celoživotného vzdelávania sa v cudzom jazyku,
 • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
 • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
 • uplatňovať všeobecné vedomosti týkajúce sa geografických a kultúrnych reálií,
 • uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v každodennom živote,
 • rozoznať normy správania sa a spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí cudzím jazykom,
 •  kriticky pristupovať k výberu informácií,
 • porovnávať reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny,
 • uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti v príprave na svoje budúce povolanie,
 • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

 

Komunikačné jazykové kompetencie

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:

Jazyková kompetencia

Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal používať:

 • slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov (lexikálna kompetencia),
 • morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),
 • slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),
 • zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).

Sociolingvistická kompetencia

Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:

 • správne komunikovať a reagovať v rôznych spoločenských situáciách,
 • dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého výmena názorov a informácií, vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa opravovaniu, poučovaniu a priamym príkazom; vyhýbanie sa vyjadreniu asertívnej nadradenosti, neprimeranému sťažovaniu sa, neprimeranej nespokojnosti),
 • používať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,
 • uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho, rodinného, intímneho).

 

Učiaci sa dokáže komunikovať zrozumiteľne, vie sa vyjadriť slušne vo formálnom a neformálnom štýle, vzhľadom na situáciu a partnera komunikácie. Vie sa aktívne zapojiť do diskusie, ktorá prebieha v prirodzenom tempe a v štandardnom jazyku. Dokáže nadviazať kontakt s každým, koho materinským jazykom je osvojovaný si cudzí jazyk.

Pragmatická kompetencia

Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby sa vedel vyjadriť:

 • v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia, koherencia, štýl, register, rétorika),
 • a funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov (súhlas, nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, zámery), emócií (radosť, uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, rozčarovanie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, poľutovanie, súhlas, nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),
 • pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií).

 

3. Obsah vzdelávania

 

1. jazykové prostriedky:   a/ lexika,

                                                                             b/ morfológia,

                                                                             c/ syntax,

                                                                             d/ zvuková a grafická podoba,                                 

2. rečové zručnosti:                      a/ počúvanie s porozumením,                                                                                                                                         b/ čítanie s porozumením,

                                                                            c/ hovorenie,

                                                                            d/ písanie.

 

3.1 Štruktúra obsahu predmetu a ciele

OBSAH

CIEĽ

1.  jazykové prostriedky: a/ lexika:

 • 600 – 650 slov a slovných spojení aktívne
 • 100 slov a slovných spojení pasívne

z tematických okruhov:

osobná charakteristika, šport, bývanie, obchod a služby, starostlivosť o zdravie, cestovanie, štúdium a škola, zamestnanie, človek a spoločnosť, človek a príroda, veda a technika, komunikácia a jej formy, masmédiá, stravovanie, voľný čas a životný štýl, multikultúrna spoločnosť, kultúra a umenie, Slovensko, anglofónne krajiny.

 

 

 

 

 

 • Osvojiť si aktívne vo zvukovej i grafickej podobe.
 • Osvojiť si pasívne vo zvukovej i grafickej podobe.
 • Aktívne si osvojiť niektoré frázové slovesá  (come, get, take, go, put, look).
 • Správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá.
 • Aktívne si osvojiť niektoré skratky.
 • Aktívne si osvojiť frazeologizmy a idiómy - podľa kontextu používanej učebnice.
 • Aktívne si osvojiť rozdiely v britskej a americkej lexike - podľa kontextu používanej učebnice, konverzačných okruhov, použitých materiálov.
 • Pohotovo tvoriť slová  rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, skladaním.
 • Pohotovo pracovať so slovníkmi.

 

1. .  jazykové prostriedky: b/ morfológia

 • podstatné meno: ďalšie tvary nepravidelného množného čísla;  nadobúdanie ďalšieho významu v množnom čísle (podľa kontextu: coffee/a coffee); určitý člen pri vlastných menách; nulový člen
 • prídavné meno: stupňovanie adjektív; bežné prirovnania; porovnávanie objektov; zdôrazňovanie 2. a 3. stupňa;  adjektíva na –ed/ -ing
 • zámená:  samostatné privlastňovacie; neurčité (jeden zápor vo  vete); vzťažné (vzťažné vety); zdôrazňovacie a zvratné; recipročné
 • číslovky: násobné; desatinné čísla; neurčité na vyjadrovanie množstva(much, many, a lot of, few/a few, little/a little, a bit of),
 • príslovky: miesto prísloviek frekvencie a spôsobu vo vete; just/already/yet s predprítomným časom
 • predložky: miesta, času a pohybu; predložkové väzby v predprítomnom čase (for/since); bežné väzby adjektív, substantív a slovies s predložkami
 • spojky: časové: when, while/as; after,as soon as, before;  podmienkové: if; príčinné: because/since/for/as;
 • slovesá:  neurčitok prítomný a minulý;  podmieňovací spôsob prítomný a minulý; nepravidelné - podľa kontextu v učebnici; modálne: can, may, must a ich ekvivalenty v prebraných časoch; should (have + trp. príč.)/ought to (have + trp. príč.); väzba slovies s –ing/to + inf./inf.; used to (opakovaný min. dej); trpný rod v prebraných časoch;  slovesá bez priebehovej formy a so zmenou významu v priebehovom tvare
 • slovesné časy: prítomný, minulý, predprítomný a predminulý jednoduchý a priebehový; budúci jednoduchý; going to; priebeh. prít. na vyjadrenie budúcich dejov; neistý budúci dej (may/might/could);
 • Poznať, vedieť správne tvoriť a používať v komunikačnej situácii.

 

1. .  jazykové prostriedky: c/ syntax

 • oznamovacia veta, otázka a zápor v prebraných časoch
 • doplňovacia otázka a predložka v nej  (Where do you come from?)
 • slovosled: podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie miesta, času, spôsobu; postavenie frekvenčných prísloviek vo vete
 • časové súvetia pre minulé deje; podmienkové súvetia (nultý, prvý, druhý a tretí typ)
 • príčinné súvetie

 

 • Poznať, vedieť správne tvoriť a používať v komunikačnej situácii.

1. .  jazykové prostriedky: d/ zvuková a grafická podoba

 • fonetický prepis výslovnosti
 • správna výslovnosť, prízvuk a intonácia
 • slovný a vetný prízvuk na rozlíšenie slovného druhu
 • výslovnosť najbežnejšie používaných stiahnutých slovesných tvarov
 • pravopis čiarky

 

 • Vedieť si zachytiť zvukovú podobu počutého neznámeho slova.
 • Aktívne a správne používať v komunikačnej situácii.

2. komunikačné zručnosti:

a/ počúvanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal porozumieť :

 • prejav ako celok, tému a hlavnú myšlienku,
 • špecifické informácie a dokáže zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich, ich názory a stanoviská,
 • rečové prejavy informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou tematikou v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,
 • prejavy informatívneho charakteru s tematikou každodenného života: oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady v primeranom tempe reči na príslušnej úrovni a v štandardnom jazyku,
 • autentické dialógy, napr.: telefonický rozhovor, interview,
 • prejavy naratívneho charakteru, napr.: zážitok, príbeh,
 • podstatné informácie v obsahovo a jazykovo náročnejších prednáškach, referátoch a diskusiách, prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,
 • podstatné informácie z rozhlasových a televíznych správ, dokumentárnych filmov s tematikou každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči,
 • rečové prejavy umeleckého charakteru, napr.: ukážky z filmu, rozhlasovej hry, a vedel odhadnúť postoje, názory a náladu hovoriacich.

 

2. komunikačné zručnosti:

b/ čítanie s porozumením

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

 • získať informácie zo stredne náročných textov, vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch,
 • rozlíšiť základné a rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou,
 • chápať logickú štruktúru náročnejšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a gramatických prostriedkov,
 • rozlišovať v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených, odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte,
 • pružne meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania,
 • rozumieť korešpondenčné texty formálneho a neformálneho charakteru,
 • čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru a primerane náročné populárno-náučné texty: pracovné návody a prospekty,
 • rozumieť texty v masovokomunikačných prostriedkoch a články z tlače,
 • porozumieť ukážky z literárnych textov, napr. z krátkej prózy, z románov a divadelných hier.

 

2. komunikačné zručnosti:

c/  písomný prejav

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal

zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:

 • napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,
 • zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,
 • napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,
 • opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť,
 • napísať obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list,
 • napísať obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, správu, inzerát a odpoveď naň,
 • napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program rokovania,
 • napísať vlastný životopis,
 • napísať obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, rozprávanie),
 • napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov,
 • napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší slohový útvar s využitím argumentácie a porovnávania.

 

2. komunikačné zručnosti:

d/ ústny prejav – dialóg

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ústny prejav – monológ

 

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

 • spontánne reagovať v rôznych komunikatívnych situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane
 • situácii, viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,
 • správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému),
 • interpretovať a odovzdávať informácie.

 

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

 • vyjadrovať sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň formálnosti prejavu,
 • pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním, ak sa téma týka oblasti jeho osobného záujmu,
 • opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti,
 • tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy), interpretovať a stručne zhrnúť, napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k nim,
 • opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor a postoj k nim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Predmetom sa realizujú prierezové témy:

 • osobnostný a sociálny rozvoj
 • environmentálna výchova
 • mediálna výchova
 • multikultúrna výchova
 • ochrana života a zdravia

 

Hodnotenie: pri vyučovaní anglického jazyka hodnotíme tieto kompetencie: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie a používanie gramatických javov.

Stupnica v %

100%- 90%= 1

89%-   80%= 2

79% -  55%= 3

54% - 30% = 4

29%  - 0%  = 5

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
 • 054 7322325

Fotogaléria